Home / اخبار دانشگاه آزاد

اخبار دانشگاه آزاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه

رشته های دانشگاه آزاد واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد باریکه‌نظام علیا – بازگه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد باریکه‌نظام علیا – بازگه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد باریکه‌نظام علیا – بازگه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد باریکه‌نظام علیا – بازگه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد یغواسی – یمینان سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد یغواسی – یمینان سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد یغواسی – یمینان سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد یغواسی – یمینان سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد یغواسی – یمینان سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد یغواسی – یمینان سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گنبده علیا – لون سادات

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گنبده علیا – لون سادات با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گنبده علیا – لون سادات می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد گنبده علیا – لون سادات

رشته های دانشگاه آزاد واحد گنبده علیا – لون سادات در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گنبده علیا – لون سادات شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع

رشته های دانشگاه آزاد واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد درزیان – دره وران

رشته های دانشگاه آزاد واحد درزیان – دره وران در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درزیان – دره وران

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درزیان – دره وران با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درزیان – دره وران می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دلبران – دیرکلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دلبران – دیرکلو با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دلبران – دیرکلو می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد دلبران – دیرکلو

رشته های دانشگاه آزاد واحد دلبران – دیرکلو در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گیزمل علیا – گیزمل سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گیزمل علیا – گیزمل سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گیزمل علیا – گیزمل سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شالی شل – شکربلاغ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شالی شل – شکربلاغ با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شالی شل – شکربلاغ می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد شالی شل – شکربلاغ

رشته های دانشگاه آزاد واحد شالی شل – شکربلاغ در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شاه جوب – طهماسب قلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شاه جوب – طهماسب قلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شاه جوب – طهماسب قلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب