Home / اخبار دانشگاه پیام نور (page 2)

اخبار دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد ازان‌ده – ازود   

ثبت نام پیام نور واحد ازان‌ده – ازود ثبت نام بدون کنکور واحد ازان‌ده – ازود   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ازان‌ده – ازود   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد میرافضل واوسر – میلادشت   

ثبت نام پیام نور واحد میرافضل واوسر – میلادشت ثبت نام بدون کنکور واحد میرافضل واوسر – میلادشت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میرافضل واوسر – میلادشت   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد سنور – سواسره   

ثبت نام پیام نور واحد سنور – سواسره ثبت نام بدون کنکور واحد سنور – سواسره   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سنور – سواسره   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد پنبه‌زارکتی – پهن‌در   

ثبت نام پیام نور واحد پنبه‌زارکتی – پهن‌در ثبت نام بدون کنکور واحد پنبه‌زارکتی – پهن‌در   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پنبه‌زارکتی – پهن‌در   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد باریک آبسر – بالا گلما   

ثبت نام پیام نور واحد باریک آبسر – بالا گلما ثبت نام بدون کنکور واحد باریک آبسر – بالا گلما   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باریک آبسر – بالا گلما   دانشگاه پیام …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد طلارسر شرقی – عسل پشته   

ثبت نام پیام نور واحد طلارسر شرقی – عسل پشته ثبت نام بدون کنکور واحد طلارسر شرقی – عسل پشته   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طلارسر شرقی – عسل پشته   دانشگاه پیام …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد چلاجور – چنس   

ثبت نام پیام نور واحد چلاجور – چنس ثبت نام بدون کنکور واحد چلاجور – چنس   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چلاجور – چنس   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد یاندشت بالا – آزادبن   

ثبت نام پیام نور واحد یاندشت بالا – آزادبن ثبت نام بدون کنکور واحد یاندشت بالا – آزادبن   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد یاندشت بالا – آزادبن   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد مرزک – مزرعه اشتیاس ثبت نام بدون کنکور واحد مرزک – مزرعه اشتیاس   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مرزک – مزرعه اشتیاس   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد برسه – برسیبور   

ثبت نام پیام نور واحد برسه – برسیبور ثبت نام بدون کنکور واحد برسه – برسیبور   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد برسه – برسیبور   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد برامسر – برسه   

ثبت نام پیام نور واحد برامسر – برسه ثبت نام بدون کنکور واحد برامسر – برسه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد برامسر – برسه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد کاسگرمحله – کبوتردان   

ثبت نام پیام نور واحد کاسگرمحله – کبوتردان ثبت نام بدون کنکور واحد کاسگرمحله – کبوتردان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کاسگرمحله – کبوتردان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد کرات‌سی – کراتلو   

ثبت نام پیام نور واحد کرات‌سی – کراتلو ثبت نام بدون کنکور واحد کرات‌سی – کراتلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرات‌سی – کراتلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد رنگل – روانشین   

ثبت نام پیام نور واحد رنگل – روانشین ثبت نام بدون کنکور واحد رنگل – روانشین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رنگل – روانشین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد خلیل‌کلا – خمند   

ثبت نام پیام نور واحد خلیل‌کلا – خمند ثبت نام بدون کنکور واحد خلیل‌کلا – خمند   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خلیل‌کلا – خمند   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد الله‌رودبار – امیرده   

ثبت نام پیام نور واحد الله‌رودبار – امیرده ثبت نام بدون کنکور واحد الله‌رودبار – امیرده   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد الله‌رودبار – امیرده   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد مزرس – مسکون   

ثبت نام پیام نور واحد مزرس – مسکون ثبت نام بدون کنکور واحد مزرس – مسکون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مزرس – مسکون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد زرخونی – زیارود   

ثبت نام پیام نور واحد زرخونی – زیارود ثبت نام بدون کنکور واحد زرخونی – زیارود   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زرخونی – زیارود   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد ابوغویر – ابوقریب   

ثبت نام پیام نور واحد ابوغویر – ابوقریب ثبت نام بدون کنکور واحد ابوغویر – ابوقریب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ابوغویر – ابوقریب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد پلیه – توه سیه   

ثبت نام پیام نور واحد پلیه – توه سیه ثبت نام بدون کنکور واحد پلیه – توه سیه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پلیه – توه سیه   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد طاق تاوی – طولاب   

ثبت نام پیام نور واحد طاق تاوی – طولاب ثبت نام بدون کنکور واحد طاق تاوی – طولاب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طاق تاوی – طولاب   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب