Home / اخبار دانشگاه پیام نور (page 4)

اخبار دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد قزل دیزج – قلعه چه

ثبت نام پیام نور واحد قزل دیزج – قلعه چه ثبت نام بدون کنکور واحد قزل دیزج – قلعه چه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قزل دیزج – قلعه چه دانشگاه پیام …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد قزلجه – قلعه علیا

ثبت نام پیام نور واحد قزلجه – قلعه علیا ثبت نام بدون کنکور واحد قزلجه – قلعه علیا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قزلجه – قلعه علیا دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد آیقرچمن – احمد آباد

ثبت نام پیام نور واحد آیقرچمن – احمد آباد ثبت نام بدون کنکور واحد آیقرچمن – احمد آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آیقرچمن – احمد آباد دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد خلفیان – خلیفه لو

ثبت نام پیام نور واحد خلفیان – خلیفه لو ثبت نام بدون کنکور واحد خلفیان – خلیفه لو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خلفیان – خلیفه لو دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد اسکو – ایلخچی

ثبت نام پیام نور واحد اسکو – ایلخچی ثبت نام بدون کنکور واحد اسکو – ایلخچی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسکو – ایلخچی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی هماتولوژي

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی هماتولوژي ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی هماتولوژي دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی هماتولوژي دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی بینایی سنجی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی بینایی سنجی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی بینایی سنجی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی بینایی سنجی دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته فيتوشيمي

ثبت نام پیام نور رشته فيتوشيمي ثبت نام بدون کنکور رشته فيتوشيمي دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته فيتوشيمي دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته مراقبت و کنترلهای فنی عملیات

ثبت نام پیام نور رشته مراقبت و کنترلهای فنی عملیات ثبت نام بدون کنکور رشته مراقبت و کنترلهای فنی عملیات دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مراقبت و کنترلهای فنی عملیات دانشگاه پیام …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف ثبت نام بدون کنکور رشته بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف دانشگاه پیام …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان ثبت نام بدون کنکور رشته شیلات – حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته شیلات …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – تولید سبزی و صیفی

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – تولید سبزی و صیفی ثبت نام بدون کنکور رشته باغبانی – تولید سبزی و صیفی  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته باغبانی – تولید سبزی و …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته نفت – عملیات تولید و فراورش

ثبت نام پیام نور رشته نفت – عملیات تولید و فراورش ثبت نام بدون کنکور رشته نفت – عملیات تولید و فراورش دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته نفت – عملیات تولید و …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور رشته رشته ایمنی کار و حفاظت فنی

ثبت نام پیام نور رشته رشته ایمنی کار و حفاظت فنی ثبت نام بدون کنکور رشته رشته ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته رشته ایمنی کار و حفاظت …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور رشته معماری – معماری روستایی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته معماری – معماری روستایی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته معماری – معماری روستایی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته معماری – معماری روستایی دانشگاه پیام …

ادامه مطلب