Home / اخبار علمی کاربردی

اخبار علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه

رشته های علمی کاربردی واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه رشته های علمی کاربردی واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باریکه‌نظام علیا – بازگه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باریکه‌نظام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌سالار …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی رشته های علمی کاربردی واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد یغواسی – یمینان سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد یغواسی – یمینان سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد یغواسی – یمینان سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد یغواسی …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد یغواسی – یمینان سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد یغواسی – یمینان سفلی رشته های علمی کاربردی واحد یغواسی – یمینان سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد یغواسی – یمینان سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گنبده علیا – لون سادات

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گنبده علیا – لون سادات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گنبده علیا – لون سادات: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد گنبده علیا – لون سادات

رشته های علمی کاربردی واحد گنبده علیا – لون سادات رشته های علمی کاربردی واحد گنبده علیا – لون سادات   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گنبده علیا – لون سادات   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع

رشته های علمی کاربردی واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع رشته های علمی کاربردی واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد درزیان – دره وران

رشته های علمی کاربردی واحد درزیان – دره وران رشته های علمی کاربردی واحد درزیان – دره وران   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد درزیان – دره وران   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد درزیان – دره وران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد درزیان – دره وران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد درزیان – دره وران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد درزیان …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد دلبران – دیرکلو

رشته های علمی کاربردی واحد دلبران – دیرکلو رشته های علمی کاربردی واحد دلبران – دیرکلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دلبران – دیرکلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلبران – دیرکلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلبران – دیرکلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلبران – دیرکلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلبران – دیرکلوتحصیل …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی رشته های علمی کاربردی واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گیزمل علیا – گیزمل سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شالی شل – شکربلاغ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شالی شل – شکربلاغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شالی شل – شکربلاغ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شالی …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد شالی شل – شکربلاغ

رشته های علمی کاربردی واحد شالی شل – شکربلاغ رشته های علمی کاربردی واحد شالی شل – شکربلاغ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شالی شل – شکربلاغ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاه جوب – طهماسب قلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاه جوب – طهماسب قلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاه جوب – طهماسب قلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مطلب