Home / مدرسه ها

مدرسه ها

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد باریکه‌نظام علیا – بازگه

ثبت نام مدارس شاهد باریکه‌نظام علیا – بازگه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد باریکه‌نظام علیا – بازگه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد باریکه‌نظام علیا – بازگه طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه مدارس تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه : آزمون مدارس تیزهوشان باریکه‌نظام علیا – بازگه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باریکه‌نظام علیا – بازگه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باریکه‌نظام علیا – بازگه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باریکه‌نظام علیا – بازگه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی مدارس تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

ثبت نام مدارس شاهد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کانی‌سالار – کانی‌گل سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یغواسی – یمینان سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یغواسی – یمینان سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یغواسی – یمینان سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی مدارس تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد یغواسی – یمینان سفلی

ثبت نام مدارس شاهد یغواسی – یمینان سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد یغواسی – یمینان سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد یغواسی – یمینان سفلی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان یغواسی – یمینان سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات : آزمون مدارس تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات مدارس تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد گنبده علیا – لون سادات

ثبت نام مدارس شاهد گنبده علیا – لون سادات ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گنبده علیا – لون سادات در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گنبده علیا – لون سادات طبق روال سال …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گنبده علیا – لون سادات را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گنبده علیا – لون سادات

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گنبده علیا – لون سادات ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گنبده علیا – لون سادات  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیچون – تازه‌آباد دکتر واسع  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب